Народно читалище

НАСТОЯТЕЛСТВОТО на Народно читалище 
„Васил Левски 2012г.”, с. Пожарево
КАНИ
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО НА
ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

На 27.03.2015 г. от 19.30 часа в читалището, при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Избиране на Настоятелство на Читалището
2. Избиране на Проверителна комисия на Читалището
3. Отчет на Настоятелството на читалището за 2014г.
4. Отчет на Проверителната комисия за същия период.
5. Приемане Бюджета на читалището за 2015г.
6. Приемане план за работата на читалището за 2015г.
7. Разни.

Share